Jaarverslagen


Maxima

Kledingbank voor Veendam, Menterwolde en Pekela

Kledingbank Maxima Veendam in 2017

2017 was voor Maxima, modehuis voor minima in Veendam, Pekela en ex-Menterwolde een bijzonder jaar. Na drie jaar opbouw was dit het jaar waarin we voor het eerst een eigen plek kregen voor langere tijd. Daarmee hebben we een verleden van onzekerheid en voorlopigheid achter ons gelaten. 31 Maart konden we onze nieuwe lichte winkel en modern uitgeruste werkruimtes feestelijk openen en in gebruik nemen. Vanaf het eerste moment bood deze locatie meerwaarde voor medewerkers, klanten en samenwerkingspartners.

De ontruiming van het bruikleen-pand aan de Bendeden Verlaat, de aanpassing van onze nieuwe locatie aan de Transportweg en de verhuizing er naar toe was een 3-voudige oxer, maar door de veerkracht en flexibiliteit van de vaste vrijwilligers en vrienden van Maxima is dit geen moment een probleem geweest.

We sloten 2016 niet alleen af met een huisvestingsprobleem, maar vooral met een groot financieel probleem. Ook op dat front beleefden we een bijzonder jaar. We hebben alle hulpbronnen die we konden bedenken aan moeten spreken om uit de sores te komen, maar met succes. We ontvingen in dank een mooie subsidie van de 3 gemeenten in ons werkgebied voor vaste lasten, een financiële bijdrage van het Oranjefonds voor aanpassing en herinrichting van het nieuwe pand en giften van bedrijven, serviceorganisaties, kerkelijke- en politieke organisaties. Het resultaat mag er zijn: Maxima Veendam is financieel kerngezond, staat op een stevig fundament en is klaar voor de toekomst. Dat moet ook wel, want helaas neemt het aandeel huishoudens met een risico op langdurige armoede in ons werkgebied nog toe.

1. Ons verhaal

Wat de kledingbanken Maxima uniek maakt is dat het echte modehuizen zijn met zorgvuldig samengestelde collecties van nieuwe en licht-gedragen kleding; uitsluitend bestemd voor mensen met een laag inkomen uit de eigen omgeving; dat ze de klanten ook activiteiten en info bieden die hen helpt mee te doen in de samenleving; dat er alleen vrijwilligers werken, deels uit de doelgroep die geen enkele financiële vergoeding krijgen.

Na 3 jaar is ons werk helaas nog steeds noodzakelijk in deze regio. Onder onze klanten zijn mensen met een uitkering, maar ook mensen die te weinig werk hebben om rond te komen en mensen die door andere oorzaken een minimaal besteedbaar inkomen overhouden. We zien veel generatiearmoede, hele families die in een kwetsbare situatie terecht gekomen zijn en daar niet uitkomen. Dat betekent niet dat ons werk moeilijk of treurig stemmend is. We zien ook veel veerkracht. En mensen die bij ons komen shoppen zijn meestal blij, want nieuwe kleren daar knap je van op.

De nieuwe locatie werkt drempelverlagend en wil uitstralen dat armoede geen schande is. Maxima is voor velen de sleutel tot ‘er goed uitzien’. En hoe belangrijk is dat in onze samenleving.

De kledinghulp van Maxima is een wezenlijk onderdeel van de armoedebestrijding in ons gebied. We werken zij aan zij met vele andere organisaties in samenspraak met de gemeentelijke diensten. Die 3 gemeenten menen dat de aanpak van armoede breed in het sociaal domein verweven moet zijn. Resultaat is een domein-breed pakket, waar Maxima deel van uit mag maken.

2. Ons werk

Aan de input-kant is veel inzet nodig om het proces draaiende te houden. Dat kunnen we niet zonder de hulp van veel partners. Voor een Maxima is nodig: een goed geoutilleerd gebouw met winkel- en bedrijfsruimtes, voldoende financiële middelen om te werken, vrijwilligers met hart voor de zaak, klanten die gebruik maken van onze diensten, media voor publiciteit, voldoende instroom van goederen door particulieren en bedrijven, afnemers van de uitstroom van goederen die niet draagbaar meer zijn, sponsoren en fondsen die deel-projecten meefinancieren. En een actief bestuur dat zorgt dat alles er komt, bedrijfsleiders die zorgen dat het werkt en medewerkers die de winkel inrichten en de klanten adviseren.

Aan de output kant tellen we 903 unieke klanten die kwamen shoppen dit jaar. Dat waren er evenveel als in 2016, terwijl we een maand langer dicht waren vanwege de verhuizing. De gebruikers waren als volgt verdeeld:

Veendam 557

Muntendam 96

Meeden 11

Noordbroek 17

Zuidbroek 49

Nieuwe Pekela 53

Oude Pekela 120

We kleedden ongeveer 300 kinderen tot 18 jaar. Per seizoen koos elke klant zo’n 10-15 items uit en dat betekent dat er 2x9000 stuks kleding en schoenen over de toonbank gingen..

De outcome van Maxima reikt echter verder. We hopen dat mensen dankzij deze praktische hulp iets meer te besteden hebben, met meer zelfvertrouwen voor de dag komen en gemakkelijker mee kunnen doen. Sociale impact waar we ook op hopen is meer solidariteit tussen mensen die genoeg hebben en mensen met weinig. In gesprekken, bezoeken, presentaties en artikelen doen we een beroep op ‘wie mensen eigenlijk willen zijn’. We willen een verbindende kracht zijn tussen minima en een mooie verschijning; tussen een charitatieve instelling en bedrijven met winstoogmerk; tussen de verspillende kledingindustrie en hergebruik; tussen arm en welgesteld.

3. Resultaten 2017 en doelen 2018

Hoogtepunten in 2017 waren:

* De feestelijke heropening van Maxima Veendam op de nieuwe locatie op 31/3. Die gaf ons een gevoel van trots en leverde veel aandacht en publiciteit op;

* De viering van het eerste Lustrum van Maxima in de provincie Groningen op 1/09. Geheel gericht op alle Maxima-vrijwilligers met een rit langs de 6 vestigingen ter inspiratie, met verrijkende workshops en een lekker etentje toe;

* De Smalle-beurs-informatiemarkt in Muntendam op 20/09, waar we waren met een modeshow en een stand en waar we veel nieuwe contacten opdeden;

* De actie ‘gratis nieuw ondergoed voor kinderen’ per 1/10. Mogelijk dankzij de extra rijksbijdrage voor armoedebestrijding onder kinderen, aangevuld met donaties van Rotary Veendam en InnerWheel Pekela;

* De Kerstmarkt in Veendam 16-17/12 waarvoor ons Recycling Kabinet uit afval nieuwe verkoopbare creaties maakte die gretig aftrek vonden.

* Gratis naar het Wintercircus in Veendam voor 100 van onze klanten op 23/12. Een nieuwe samenwerking met de sponsorclub van vBeresteyn die naar wij hopen voortgezet wordt.

Wat kan er beter in 2018? Komend jaar willen we extra aandacht geven aan plaatsen waar het gebruik van Maxima achterblijft bij de verwachtingen gezien het aantal huishoudens met financiële noden. Dat zijn Noordbroek en Pekela. Tweede speerpunt voor 2018 is het realiseren van vaste inzamelpunten voor gedragen kleding bij partner-organisaties en het hernieuwen van de contacten met de lokale middenstand voor restanten kleding en accessoires. Derde punt is een ‘ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting’ in het bestuur. Een wens die aansluit bij het gemis van de stem van de klant in beleid en uitvoering.

4. Organisatie en bestuur

Maxima Veendam is een zelfstandige Stichting en maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Maxima in Groningen. In 2017 werd al het werk gedaan door 35 vrijwilligers: 30 voor de in- en uitstroom van goederen plus de winkel en 5 in het bestuur. In winkel en sorteerderij werken teams van 5 mensen, aangestuurd door 4 bedrijfsleiders. Per seizoen houden de vrijwilligers twee maal een breed overleg. De bedrijfsleiders van de 6 Maxima’s komen elk seizoen bijeen voor uitwisseling en afstemming. Ook alle 6 bestuursvoorzitters vergaderen tweemaal per jaar.

Alle vrijwilligers komen uit ons werkgebied en brengen zeer uiteenlopende kennis en ervaring mee, hebben een verschillende achtergrond en zijn ongelijk gemotiveerd voor het werk. Dat maakt het dagelijks tot een uitdaging om een veilige, plezierige omgeving te bieden aan medewerkers en klanten en om de organisatie goed te laten lopen. We doen er veel aan om te zorgen dat de vrijwilligers zich gezien en gewaardeerd voelen, daarom ondersteunen en faciliteren we hen. Geregeld zijn er attenties, gezellige avonden en waar gewenst persoonlijke gesprekken. Dit jaar heeft ons vrijwilligersbeleid 3 keer geleid tot uitstroom naar een baan: een mooie bijvangst.

Het bestuur vergadert eens per maand en behandelt zowel beheers- als beleidzaken. Bij de uitvoerings-punten is een bedrijfsleider aanwezig. Per 31/12 2017 wordt het bestuur gevormd door Gherie ter Steege voorzitter, Ruud de Wilde secretaris, Berry Schreurs penningmeester en de leden Gea Schoonewille en Mariëtte Steenhuis.

5. Financieel jaaroverzicht 2017

Na afloop van het jaar 2017 kunnen we gelukkig concluderen dat Maxima Veendam de financiële crisis van ultimo 2016 te boven is.

Door de welwillendheid van de Gemeenten Veendam, Pekela en Menterwolde, die de subsidie voor de Kledingbank hebben verhoogd en een groot aantal sponsoren zijn we in staat geweest de Kledingbank te verhuizen van het Beneden Verlaat naar een mooi nieuw pand aan de Transportweg. De inspanningen van veel vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat het pand met minimale financiële middelen is omgebouwd tot een volwaardige kledingwinkel, waar het voor klanten prettig winkelen is en voor de vrijwilligers prettig werken.

Tot onze verrassing bleek er dit jaar een behoorlijke teruggaaf te zijn van de op voorschot betaalde energielasten. De inspanningen van het bestuur van Kledingbank Maxima hebben geleid tot een donatie van het Oranjefonds ten behoeve van de verhuizing van € 6.516. Ook zijn er giften ontvangen van Veendammer bedrijven, kerkelijke organisaties en serviceclubs. Tevens heeft de verhuurder van het pand aan de Transportweg een deel van de kosten van de aanpassingen van het pand op zich genomen.

Hierdoor zijn we in staat geweest gelden te reserveren op de balans, waardoor wij, bij financiële tegenvallers in de toekomst niet direct een beroep hoeven te doen op onze subsidiegevers.

De totale reservering van € 19.560 is als volgt opgebouwd:

€ 6.000 voorziening vervanging inventaris;

€ 10.800 voorziening te betalen huur (1 jaar);

€ 2.760 voorziening te betalen energielasten (1 jaar).

Hierdoor is de Kledingbank in staat 1 jaar de vaste lasten van de huisvesting te dragen, kunnen wij zekerheid bieden aan onze verhuurder en kunnen we voldoen aan de verplichtingen tov het energiebedrijf (jaarcontract). Ook kunnen we, indien noodzakelijk, inventaris vervangen, waarbij we uiteraard, zoals altijd op zoek zullen gaan naar voordelige oplossingen.

2017 Staat van baten en lastenOp 8 mei 2018 is de boekhouding 2017 van Stichting Kledingbank Maxima Veendam gecontroleerd door een externe commissie en in orde bevonden. Een en ander leidt tot de conclusie dat onze stichting financieel gezond is en we hopen ons werk de komende jaren op de zelfde wijze te kunnen voortzetten.

Voor het lezen van onderstaande bestanden is de Adobe Reader noodzakelijk. Je kunt dit downloaden door op de volgende link te klikken. Adobe Reader

JAARVERSLAGEN 


Download hier het jaarverslag van 2015


Download hier het jaarverslag van 2016